Jak często należy wykonywać serwis systemu przeciwpożarowego w budynku?

Podziel się:

Serwis PPOŻ to zbiór przeglądów i czynności konserwacyjnych, które obejmują wszystkie urządzenia i elementy ochrony przeciwpożarowej. Dotyczą wiec one zarówno gaśnic przewoźnych, jak i pełnych instalacji oddymiających czy systemów sygnalizacyjnych. Dlaczego przeprowadzanie takich procesów jest ważnym krokiem do zachowania bezpieczeństwa? Kto (i kiedy) je przeprowadza?

Po co wykonuje się serwis systemów przeciwpożarowych?

Wykonywanie regularnych prac serwisowych to nie tylko konserwacja, ale także przegląd, który pozwoli ocenić funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych. Kroków tych dokonuje się, aby ocenić stan techniczny, zaplanować odpowiednie naprawy i w ostateczności – aby uniknąć niespodziewanych awarii, które mogą narazić na niebezpieczeństwo pracowników lub mieszkańców.

Warto nadmienić, że konieczność przeprowadzania serwisów przeciwpożarowych wynika nie tyle z dobrej woli, co z narzuconych przepisów.

Kto wykonuje przeglądy PPOŻ?

Oczywiście nie każdy może dokonywać przeglądów. Do tego zadania wyznaczona jest osoba z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami — m.in. konserwatorzy po kursach, organizowanych przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Kursy te powinny się odbywać zgodnie z narzuconymi normami i aktualizowanymi instrukcjami.

Serwis systemu przeciwpożarowego dokonują także zaufane, rekomendowane firmy związane bezpośrednio z montażem poszczególnych komponentów (np. D+H Polska).

Uwaga! Wybierając docelową firmę, upewnij się, że ta ma doświadczenie, posiada autoryzacje od producenta i może pochwalić się znajomością zastosowanych urządzeń. 

Konserwacja i protokół

Konserwacja – jako forma pielęgnacji i prewencji – powinna odbywać się w sposób regularny i w stałych odstępach czasu. Specjaliści rekomendują, aby dobywało się to co najmniej 2 razy w roku – uzależniając częstotliwość od zastosowanego systemu.

Po zrealizowanej konserwacji konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów potwierdzających – tzw. protokołów. To w nich zamieszcza się takie informacje, jak m.in. informacje o stanie poszczególnych urządzeń oraz o czynnościach, których dokonano w trakcie przeglądu.

Uwaga! Przechowuj protokoły! Raport może być kluczowy w przypadku pożaru, kiedy to zarządca budynku będzie musiał dowieść, że system był w dobrym, kontrolowanym stanie. Dlatego też upewnij się, że sporządzony dokument jest skrupulatny, posiada niezbędne pieczątki oraz jasne potwierdzenie sprawności funkcjonującego systemu.

Kiedy robić przeglądy systemów ppoż?

Polskie prawo jasno wskazuje, że zarówno konserwacja, jak i przeglądy urządzeń powinny odbywać się regularnie – nie rzadziej niż raz do roku. Zdarza się jednak, że niektóre systemy i komponenty wymagają częstszego doglądania, dlatego też tak ważne jest zaznajomienie się z konkretnymi zaleceniami producenta. Co roku należy także konserwować gaśnice.

Dodatkowo węże związane z hydrantami należy analizować pod kątem przepustowości (tzw. próba ciśnieniowa), czego dokonuje się co pięć lat.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem https://www.dhpolska.pl.

Podobne artykuły