Dziennik i tablica budowy – czy są niezbędne przy budowie domu jednorodzinnego?

Podziel się:

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę swojego wymarzonego domu każdy Inwestor zobowiązany jest dopełnić kilku formalności. Obowiązkowym zadaniem przed przystąpieniem do prac budowlanych jest umieszczenie w widocznym miejscu informacyjnej tablicy budowy. Wymaganym dokumentem jest także dziennik budowy, w którym na bieżąco należy uzupełniać informacje o przebiegu robót budowlanych. Sprawdźmy zatem, jak powinna wyglądać tablica budowy i jakie informacje należy na niej umieścić, a także czym jest i w jaki sposób należy prowadzić dziennik budowy. Zapraszamy do lektury!

Kto ma obowiązek wystawić tablicę oraz prowadzić dziennik budowy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 roku, na terenie każdego placu budowy powinna znajdować się tablica informacyjna w określonym kolorze i kształcie. Musi być odpowiednio duża, tak aby umieszczone na niej informacje były dobrze widoczne. W Rozporządzeniu określono, że jej kolor powinien być żółty, a kształt to prostokąt o wymiarach nie mniejszych niż 90 x 70 cm. Obowiązek umieszczenia tablicy informacyjnej spoczywa na kierowniku budowy. Dodatkowo powinien on zapewnić trwałość tablicy i zabezpieczyć ją w odpowiedni sposób przed zniszczeniem. Tablica powinna być widoczna z drogi publicznej, uzupełniona czytelnym pismem, czarnym i odpornym na działanie czynników zewnętrznych pisakiem.

Dziennik budowy, podobnie jak tablica informacyjna, jest nieodłącznym elementem niemal każdej budowy. Jest to dokument wchodzący w skład dokumentacji budowlanej i stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych. Musi być zarejestrowany przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej, starostwo właściwe ze względu na położenie działki, na której prowadzone jest budowa. Dziennik budowlany musi być ostemplowany na każdej stronie.

W przywołanym wyżej Rozporządzeniu określono także wielkość dziennika budowy i jest to format A-4. Dziennik należy prowadzić w określony sposób oraz przechowywać w bezpiecznym miejscu, a osobami upoważnionymi do dokonywania wpisów są uczestnicy procesu budowlanego – inwestor, inspektor nadzoru budowlanego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, osoby, wykonujące czynności geodezyjne na budowie, pracownicy nadzoru budowlanego oraz innych organów, które są uprawnione do kontroli na budowie.

Projekty domów, które zakładają powierzchnię zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie większą niż 70 m2, realizowane na podstawie zgłoszenia, nie są objęte obowiązkiem zakładania i prowadzenia dziennika budowy. Możliwość realizacji na zgłoszenie oraz zwolnienie z konieczności prowadzenia dziennika budowy dopuściła nowelizacja ustawy Prawo budowlane ze stycznia 2022 r.

Co powinna zawierać tablica informacyjna na budowie?

Tablicę budowy można wykonać samodzielnie lub kupić gotową. Tablica gotowa wymaga jedynie wypełnienia i wpisania następujących informacji:

  1. Rodzaj robót budowlanych
  2. Adres realizacji inwestycji
  3. Imię, nazwisko, adres i numer telefonu Inwestora
  4. Adres i numer telefonu wykonawcy/ców
  5. Imię, nazwisko, adres i numer telefonu kierownika/-ków budowy
  6. Imię, nazwisko, adres i numer telefonu organu nadzoru budowlanego
  7. Numer pozwolenia na budowę
  8. Numer zgłoszenia budowy

Ostatnim punktem wymaganym według wzoru są oczywiście numery telefonów alarmowych: policji, straży pożarnej, pogotowania ratunkowego, energetycznego i gazowego. Wszystkie dane są niezbędne do rozpoczęcia budowy w świetle prawa, a kierownik budowy powinien zadbać nie tylko o potrzebne dane na tablicy, ale również, aby była ona poprawnie i trwale postawiona, by w razie potrzeby odpowiednie służby mogły z łatwością ją dostrzec i skontaktować się z Inwestorem.

Treść dziennika budowy i wymagania

Na pierwszej stronie dziennika budowy Inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Kolejne strony dziennika budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza się datą i podpisuje go osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.

Prowadząc dziennik budowy, należy pamiętać o systematycznym i chronologicznym uzupełnianiu informacji z przebiegu prac, terminów kończenia poszczególnych etapów budowy oraz wszystkich zdarzeń zachodzących podczas ich realizacji, które mogą mieć znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy. Wpisy muszą być wyczerpujące, aby dawać pełny obraz tego, co i w jaki sposób zostało wykonane. Należy je zamieszczać tak, by nie było możliwe późniejsze uzupełnianie dodatkowych informacji. W przypadku poprawek niewłaściwy tekst powinien być wykreślony, ale należy pozostawić możliwość jego odczytania, a wprowadzone zmiany powinny być uzasadnione. W sytuacji, gdy w trakcie budowy zmienia się kierownik lub projektant, taka informacja również powinna być ujęta w dzienniku. Ponadto taka informacja powinna być wyczerpującym zapisem o stanie inwestycji i prac z nią związanych w dniu zakończenia jego pracy. Pod taką notą powinien znaleźć się podpis odchodzącego kierownika lub projektanta oraz osoby, która przejmuje obowiązki.

Wszystkie dokumenty związane z dziennikiem budowy powinny znajdować się w miejscu realizacji inwestycji, aby w każdej chwili można było do niego zajrzeć i uzupełnić wpisy. Należy pamiętać, że w momencie wykorzystania wszystkich stron dziennika, należy niezwłocznie wystąpić do organu o wydanie i ostemplowanie kolejnego, który będzie jego kontynuacją.

Powyższe informacje i zalecenia dotyczące tablicy i dziennika budowy wynikają z zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 roku.

Podobne artykuły